header med betalingskort

Projektets udgangspunkt

Bestanden af edderfugle er faldende, og debatten om årsagen bølger frem og tilbage. Der er nye
prædatorer som mårhund, mink og rotter på landjorden, men også flyvende prædatorer er i spil.
Det stigende antal havørne og store måger er et problem, især for de rugende hunner. Samtidig er edderfuglenes fødegrundlag under pres af forurening og intensivt fiskeri med bundslæbende
redskaber. Måske er der også et lidt overset problem med bifangst i net af den populære dykand.

For flere år siden blev Danmarks Jægerforbunds Strand- og havjagtudvalg opmærksom på, at der i
Canada og på Island blev gjort tiltag til at beskytte rugende edderfugle mod prædatorer som
havørne og store måger. Rugende edderfugle placerer gerne rederne tæt på bevoksning,
træstubbe og ilanddrevet gods. Denne viden anvendte man i Canada og Island til at bruge små
huse og shelters af træ, plast og andre materialer til at beskytte den rugende edderfuglehun.
Forsøg viste, at hunnen gerne ville bygge rede inde i bl.a. shelters.

Shelters til edderfugle i Danmark

I Danmark blev der lavet et forsøg på den lille ø – Hjarnø – i Horsens Fjord. Forsøget faldt rimelig
godt ud, og så blev en masse interessenter involveret, og nye pilotprojekter blev planlagt for 2022.
JÆGERNES NATURFOND donerede kameraer, NATURSTYRELSEN sørgede for tilladelser, DANGATE
gav fordelagtige priser på materiel, DANMARKS JÆGERFORBUND koordinerede jagtforeningerne,
AAHUS UNIVERSITET ville behandle de store mængder data og de respektive KOMMUNER gav
gode råd om regler m.v.

Horsensegnens Strand- og Landjægere blev en del af pilotprojektet, og foreningen indkaldte til en
klubaften i klubhuset, hvor der blev fremstillet ca. 20 shelters af RioNet. Nettet blev klippet i
stykker af 75X75 cm og samlet i toppen. Der blev syet lidt camouflagenet på nettet, så de faldt ind
i omgivelserne. Så havde vi nogle meget solide shelters, der kunne klappes sammen, var nemme at
transportere og meget stabile at sætte fast i sandet på Svanegrundene.

Projektet rykker til Svanegrundene

Svanegrundene er et par forblæste sandøer mellem Tunø, Samsø, Endelave og Gyllingnæs, der er
udlagt som ynglereservat om sommeren. Der yngler mange fuglearter. Især er der mange skarv,
sølvmåge og edderfugle. Svanegrunden er også et hyppigt anvendt jagtområde for 3 – 4 lokale
havørne. Grundene ligger så langt fra land, at der ikke er mink, rotter, mårhunde eller andet rovvildt. Havørnene og de utallige sølvmåger og svartbag er de væsentligste prædatorer i forhold
til ynglende edderfugle.

Da de 20 shelters skulle sættes op, var det efter forudgående aftale med Naturstyrelsen og
Aarhus Universitet. Foreningens medlemmer sejlede den lange tur til grundene og satte shelters
op. Vi forsøgte at placere vore shelters forsigtigt oven på en gammel edderfuglerede fra sidste år.
Hunnerne er meget tro mod tidligere placering af reden. Kameraerne blev indstillet og afprøvet. Vi
havde fået udførlig vejledning fra leverandøren – DanGate.

Efter en veloverstået sejltur, var vi spændte på resultatet. Projektlederne og Aarhus Universitets
forskere kunne følge med i strømmen af fotos fra grundene. Allerede i de følgende dage kom der
mange fotos fra kameraerne. Nysgerrige fugle af mange forskellige arter var interesserede i
kameraerne og vore shelters. Selv om kameraerne var modereret fra DanGate til at tage fotos ved
bevægelse og med et vist interval, kom der utrolig mange fotos. Det var en smule uoverskueligt.
Aarhus Universitet har lovet at stille personale til rådighed for at sortere og vurdere de enorme
mængder data fra kameraernes SD-kort.

Livet på Svanegrundene

Livet på Svanegrundene viste, at der jævnligt kom edderfugl, skarv, svartbag, sølvmåge,
stormmåge, grågås, mørkbuget knortegås, spættet sæl, strandskade, gravand og havørn.
Flere edderfugle byggede reder i vore shelters, og de rugede i lang tid. Det var dog ikke muligt at
se, hvorvidt der kom ællinger ud af det.

Kameraerne virkede fint, trods det barske miljø. Et af fire kameraer løb tør for strøm, fordi en måge havde sat sig på solcellen og bøjet den nedad i beslaget. Kameraet fungerede ikke, og efter
dialog og grundig instruktion fra DanGate, sejlede projektlederen til grundene og skiftede batterier
og modificerede solcellerne ved alle fire kameraer. Kombinationen af solceller, powerbank og
Bolyguard kameraer virkede helt efter hensigten.

Resultat af pilotprojektet

Vi kunne ikke selv monitere alle vore shelters, så vi kender p.t. ikke det samlede resultat. Alt i alt
sendte kameraerne over 15.000 billeder til dato. På SD-kortene er der endnu flere billeder.
Aarhus Universitets forskere har i vejledningen til projektet opfordret til, at udstyret ikke pilles ned
før tidligt midt i juni.

Horsensegnens Strand- og Landjægeres mange involverede medlemmer har tilkendegivet, at det
er et meget spændende projekt at være en del af. Med hjælp fra Jægernes Naturfond, DanGate,
Danmarks Jægerforbund kreds 3, Naturstyrelsen, Aarhus Universitet og Kommunerne, har jægerne
gjort en indsats for at minimere prædationen af æg og ællinger, og forhåbentlig hjulpet den
trængte edderfugl til en bedre ynglesucces. Der er i hvert fald indsamlet vigtige erfaringer til brug
for nye shelters projekter.

John Friborg
Projektleder – Horsensegnens Strand- og Landjægere

header med betalingskort