Regulering af ræv, krage og husskade

 

Regulering af skadevoldende vildt på et jagtterræn bør være en naturlig del af jagtplejen på lige fod med fodring, såning, revirpleje mv., og især reguleringen af ræv, krage og husskade vil have en gavnlig effekt på mange terræner.

For at sikre de bedst mulige leve- og yngleforhold for vildtet, er det nødvendigt at foretage en regulering af rovvildtet, og flere undersøgelser i både Danmark og udlandet har vist, at især reguleringen af ræv, krager og skader giver en højere overlevelsesrate og større ynglesucces for en række af vores jagtbare vildtarter som f.eks. agerhøns, fasaner, harer og råvildt.

Det er naturligvis vigtigt også at foretage reguleringen i jagtsæsonen, men derudover er der rige muligheder for regulering i den sene vinter og det tidlige forår.

 

Krager og husskader
Krager og husskader må efter tilladelse reguleres med fælder og skydevåben i perioden 1. februar til 15. april.Tilladelsen kan gives i områder, hvor krager og husskader forvolder skade på markafgrøder eller den øvrige fauna.
Hvis der er udarbejdet, anmeldt og gennemført en biotopplan på ejendommen kan tilladelsen til regulering udvides til også at omfatte regulering af krager og husskader med fælder i perioden 16. april til 30. april.
Vær opmærksom på at brugen af kunstige skjul og kunstige lokkefugle også kræver tilladelse fra Naturstyrelsen, hvilket kan ansøges sammen med reguleringstilladelsen.

Tilladelse til regulering af krager og husskader skal ansøges af ejeren eller forpagteren og ikke jagtlejeren. Du kan ansøge om regulering både skrifteligt men også digitalt ved brug af NemID,der kan søges på:

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Vildtraad/Regulering/
Ved regulering af krager og husskader med fælde må fældens yder mål maksimalt være H: 60 cm høj, B: 60 cm og L: 250 cm. Åbningerne må maksimalt være H: 40 cm og B: 40 cm.
Her er nogle gode råd til, hvordan du øger chancen for succes med fælderne:

Sørg for at fælden har en neutral farve

Sørg for at bunden i fælden passer med omgivelserne. Læg f.eks. et tyndt lag græs i bunden af fælden, hvis den står på et græsareal.

Placér fælden tæt ved et højt træ. Både krager og skader sidder ofte i træerne, for at observere eventuelle fare, inden de flyver ned til fælden.

Brug evt. en gammel solsorte rede med et par vagtelæg som lokkemiddel. Vagtelæg er mindre end hønseæg og ligner i højere grad æg fra vilde fugle.

 

Ræve
I jagtsæsonen 2014-15 er der trådt nye regler i kraft vedr. regulering af ræv, og du skal derfor være opmærksom på følgende ændringer:
Regulering af ræv i forsvarlige indhegninger med frilandsgrise og fjerkræ, herunder indhegninger med fasaner, agerhøns og andefugle må kun ske i perioden 1. juni – 29. februar, hvor du tidligere måtte regulere hele året.
Det samme gør sig gældende for regulering af ræve, herunder fældefangst, i en afstand af indtil 25 m fra de nævnte indhegninger samt i og omkring bebyggelse (op til 25 meter).

Endelig må regulering ved fældefangst på ejendomme, hvor der er udarbejdet og gennemført biotopplan, også kun ske i perioden 1. juni – 29. februar (mod tidligere hele året).
Naturstyrelsen kan efter ansøgning, give tilladelse til at ovenstående reguleringer også kan ske i perioden 1. marts til 31. maj.
Som en udvidelse af mulighederne for regulering,  er der nu mulighed for at regulere ræve med riflede våben i perioden 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

Denne regulering må gerne ske fra skydetårne, der opfylder de gældende regler. Det er dog vigtigt at understrege at reguleringen i skumringsperioden kun gælder for regulering. Det er derfor ikke lovligt at skyde ræve 1½ time før/efter solopgang/-nedgang i jagttiden. 
Ved regulering af ræve med fælde må fældens yder mål maksimalt være H: 60 cm, B: 60 cm og L: 250 cm. Åbningerne må maksimalt være H: 60 cm og B: 60 cm. Åbningen skal være placeret i enden af fælden.

Generelt om fælder
Når du regulerer ved hjælp af fælder, er der en række ting, du skal være opmærksom på.
Fælderne skal tilset minimum 2 gange i døgnet, morgen og aften, og fangede dyr skal straks aflives. Hvis der er fanget dyr som ikke må reguleres skal disse straks frigives.
Tilsynet kan erstattes af en SMS-sender, der sender besked når fælden udløses. Herefter må der maksimalt gå 12 timer inden fælden tilses fysisk. SMS-senderen skal desuden sende en statusbesked morgen og aften. Udebliver denne besked skal fælden tilses fysisk inden 12 timer.

Se Dangate´s SMS alarm til fælde her: /produkter/vildtpleje
Tilsynet kan også udføres med et MMS vildtkamera, der sender billeder til din telefon mobiltelefon eller e-mail. Kameraet skal som minimum sende foto to gange i døgnet, morgen og aften, og kan du se på foto at fælden er udløst, skal du straks tilse fælden fysisk. Den ansvarlige for fælden skal altid sikre, at dyrene ikke sidder i fælden længere tid end højst nødvendigt og ikke i længere tid, end de ville kunne gøre med et gammeldags fysisk tilsyn morgen og aften.

Se Dangate´s udvalg af MMS vildtkamera her: /produkter/vildtkameraer/bolyguard-vildtkamera
Ved brug af fælder skal der tydeligt fremgå kontaktoplysninger til den ansvarlige for fælden.

 

Kilde: Skovdyrkerne 2015